Bfit Internet Satış Sözleşmesi | Bfit Kadın Spor ve Yaşam Merkezi— b-fit | Kadınların Spor ve Yaşam Merkezi

Internet Satış Sözleşmesi

1- TARAFLAR: 
İşbu Üyelik Sözleşmesi (aşağıdaki maddelerde kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır) bir tarafta İsmet Kaptan, Şevket Özçelik Sk. No:59, Güven İş hanı, Kat: 7 Daire: 701 35210 Konak/İzmir adresinde mukim B-fit AŞ. (aşağıdaki
maddelerde kısaca "Firma" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta b-fit.com.tr sitesinde bulunan ve Shopify tarafından servis edilen alışveriş sitesinden online üyelik ücreti ödeyerek satın alma gerçekleştirmiş kişi (aşağıdaki
maddelerde kısaca "Üye" olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

2- ÜYE BİLGİLERİ
Kullanıcılar aşağıdaki bilgileri B-fit Aş. ye dijital veya  yazılı ortamlarda iletmeye ve b-fit şubelerinde üyelik sözleşmelerini bu bilgiler doğrultusunda doldurmakla sorumludur.
Adı - Soyadı :
TC Kimlik Numarası :
Doğum Tarihi :   
Mesleği :
Üyelik No:
Üyelik Süresi:
Üyelik Başlama Tarihi:   
Ödeme Şekli:
Sisteme Katılım Bedeli:
Toplam Tutar:
Adresi:
Telefon Numaraları:  
Acil Durumlarda Aranacak Yakını ve Telefonu:
Açıklamalar:


3- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
Firma, Bfit Sağlık ve Spor Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi (“ B-fit”)  ile imzalamış olduğu Franchise Sözleşmesi uyarıca
B-fit markası adı altında kendi nam ve hesabına bir spor salonu (“Spor Salonu”) işletmektedir. Bu Sözleşmenin konusu
Üyenin Spor Salonunda, Firma tarafından sunulan spor hizmetlerinden yararlanma hüküm ve koşullarının
belirlenmesinden ibarettir.
Firma’nın, B-fit franchise sistemine dâhil olması nedeniyle Üye ile Firma arasında akdedilen iş bu Sözleşme uyarınca B-
fit’e herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecektir.

4- GENEL KOŞULLAR:
4.1. Üye, kayıt sırasında spor yapmasını engelleyici nitelikte kendisine ve/veya etrafına zarar verebilecek herhangi bir
sağlık problemi bulunmadığını beyan eder.  Üyenin bu beyanının aksine bir durumun tespiti halinde, Firma, Üyenin aletleri
veya salonu kullanmasını tamamen ya da kısmen kısıtlayabilir veya engelleyebilir. Bu halde Üyenin gerçeğe aykırı
beyanda bulunmuş olması sebebiyle üyeliğinin Firma tarafından kısmen veya tamamen iptal edilmesi durumunda, Üye,
Firma’dan herhangi bir bedel iadesi talebinde bulunamayacaktır.
4.2. Firma zaman zaman göndereceği, bildireceği veya tesislerde ilan edeceği (sirküler, bildiri, duyuru v.b. şekilde)
uygulama esasları ile Spor Salonu ve aktivitelerinin kullanım şartlarını belirler. Firma gerekli gördüğünde, sunduğu hizmet
ve aktivitelerden yararlanma imkânlarını, çalışma saatlerini ve şeklini, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın değiştirme
hakkını saklı tutar. Ancak yapılan bu değişiklikler Üye’nin Spor Salonu ve aktivitelerden yararlanma hakkını kısıtlayamaz.
4.3. Firma ve/veya B-fit zaman zaman üyelerinin ev, işyeri ve e-posta adreslerine veya cep telefonlarına üyelik bilgileri ve
uygulamaları ve/veya sponsorların veya reklam veren firmaların reklamlarını, tanıtımlarını ve promosyon malzemelerini
gönderebilir.
4.4. Firma spor salonunda, zaman zaman tamirat, tadilat veya yenilikler yapılabilir. Bu sebeple veya gerekli görülen diğer
sair sebeplerle Firma hizmet ve aktivitelerinden faydalanma hali kısmen veya tamamen sınırlandırılabilir, durdurabilir veya
salon kapatılabilir. Bu hallerde üyelere herhangi nam altında tazminat dâhil bir bedel ödenmesi ve/veya ücret iadesi veya
üyelik telafisi söz konusu olmayacaktır. Ancak bu gibi nedenlerle ve Spor Salonu’nun tamamen kapalı olduğu hallerde
(bayram tatilleri vb), Üyelik Spor Salonu’nun kapalı olduğu süre kadar uzatılacaktır.
4.5. Üyenin, üyeliği süresince veya sair zamanlarda meydana gelebilecek hiçbir bedensel, fiziki ve ruhsal zarar, kayıp,
yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından Firma sorumlu tutulamaz.
4.6. Firma’nın, Üyenin, Spor Salonunda düzenlenen aktivitelerine ve spor faaliyetlerine katılmak için gerekli sağlık
şartlarını taşıyıp taşımadığı, spor aktivitelerine uygun olup olmadığı, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmadığı hususunda
araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üyenin, sağlık/tıp danışmanının verdiği tıbbı tavsiyelerden ve bunların tüm
sonuçlarından tamamen Üye sorumlu olup, Firma’nın bu kapsamda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.7. Üye, Firma’nın uygun fiziki şartları taşıması ve Firma sahibinin kabulü halinde Spor Salonu’na çocuklarını
getirebilecektir. Ancak Firma sahibinin kabul etmemesi ve Spor Salonu’nun fiziki yapısının uygun olmaması halinde Üyeler
tarafından Spor Salonu’na çocuk getirilmesi mümkün değildir.
4.8. Üyenin Spor Salonuna getirdiği (dolap, araba içinde veya dışında ya da sair yerlerdeki) otomobil de dahil olmak üzere
kişisel eşyalarının zarar görmesi veya çalınması halinde her türlü sorumluluk Üyeye aittir Firma’nın bu kapsamda hiçbir
sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.9. Üyenin gerek Firma ve/veya Firma personeline, gerekse diğer üyelere veya misafirlere karşı, suistimal, yüz kızartıcı
eylem veya suç içeren hareketler, şiddet hareketleri ve küçük düşürücü davranışlarda bulunması halinde Firma üyeyi
derhal ihraç edebilir ve Üyenin üyeliğini herhangi bir bedel ödenmeksizin ve üyelik bedelini iade etmeksizin tek taraflı
olarak feshedebilir.
4.10. Üye, kendisine uygulanan “Üyelik Tipi ”ne göre Firma tarafından belirlenen günlerde ve her gün için belirlenen saat
aralıklarında Spor Salonu’na girebilecektir. Üye, söz konusu sürelerin dışında Spor Salonuna giriş yapamaz ve Spor
Salonunda düzenlenen aktivitelerinden yararlanamaz.
4.11. Üyenin davranışlarının üyelik koşullarına, Firma kurallarına veya uygulama esaslarına uymaması veya başka üyeleri
ve/veya misafirleri rahatsız etmesi halinde, Firma, Üyenin üyeliğini herhangi bir bedel ödemeksizin ve üyelik bedelini iade
etmeksizin derhal iptal edebilir.
4.12. Üyeliğin işbu Sözleşme’de belirtilen haller uyarınca Firma tarafından sona erdirilmesi halinde veya Üyenin Firma’ ya
giriş hakkının geçici veya sürekli olarak kaldırılması ya da Spor Salonunda düzenlenen aktivitelerinden faydalanmasının
sona ermesi halinde, Üyeye her ne nam altında olursa olsun bedel iadesi yapılmayacağı gibi Üyeye uygulanan Üyelik
ücretinin tamamı taraflarca belirlenen zamanlarda Firma ‘ya ödenecektir. Üye üyelik kaydının, işbu maddeyi kabulü
dahilinde yapıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.13. Spor Salonu’na hiçbir şekilde hayvan sokulamaz.
4.14. Spor Salonu’nun bir kısmı veya tamamı, özel etkinlikler dolayısıyla zaman zaman üyenin kullanımına geçici olarak
kapatılabilir. Bu durumun vukuu halinde Spor Salonu Üyeye herhangi bir bedel ödeme yükümlülüğü altında kalmaz.
4.15. Firma değişen ekonomik ve sosyal şartlar göz önünde bulundurularak Spor Salonu ve aktivitelerden yararlanma
hüküm ve koşulları ile işbu Sözleşmede yer alan hüküm ve koşullarda değişiklik yapma hak ve yetkisine haiz olup, yapılan
bu değişiklikler Üye açısından iptal hakkı doğurmayacaktır.
4.16. Üye; işbu Sözleşme’nin süresi boyunca ve Sözleşme’nin sona ermesinden itibaren 3 yıllık süre içerisinde B-fit ve
Firma’nın faaliyet konularına benzer şekilde hidrolik aletlerle dairesel antrenman hizmeti veren bir yeri doğrudan veya
dolaylı olarak işletmeyeceğini, bu tip hizmet veren bir kurumda çalışmayacağını, böyle bir işletmeye ortak ya da gizli ortak
olmayacağını, aksi halde 50,000TL tutarındaki meblağı cezai şart olarak BFIT’e ödemeyi, buna ek olarak BFIT ve Şirket’in
uğradığı tüm zararları gayrikabili rücu olarak tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.17. İşbu Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Firma’nın ticari defterleri, kayıtları
(bilgisayar kayıtları dahil), düzenlediği/düzenleyeceği tutanaklar ve bunların dayanağını oluşturan her türlü belge Hukuk
Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca tek taraflı kesin delil sayılır.
4.18. Üyenin, “Üyelik Başvuru Formu”nda yazılı adresi kanuni tebligat adresi olup, adres değişikliği Firma ve/veya B-fit’e
yazılı olara bildirilmediği sürece bu adrese yapılacak bildirimler kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını
doğuracaktır.
4.19. Üye ile Firma arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul, İstanbul Anadolu ve İzmir Mahkemeleri ve
İcra Müdürlükleri seçimlik olarak yetkilidir.
5- ÜYELİK:
5.1. Üye olmak isteyen kişi Firma tarafından talep edilecek olan bilgi ve belgeleri Firma ‘ya sunacaktır. (nüfus cüzdanı,
ehliyet, evlilik cüzdanı, öğrenci belgesi, özel indirim sağlayan v.b. belgeler)
5.2. Üye, işbu Sözleşmenin ekini oluşturan tarifnamede belirtilen ücretleri, sözleşmenin başında belirtilmiş olan Üyelik
Durumu ve Ödeme Şekline uygun olarak ödeyecektir.
5.3. İşbu Sözleşmede belirtilen haller dışında, hiçbir durumda Üyelik Ücreti (“Ücret”) dâhil herhangi bir bedel iadesi
yapılmayacaktır. Üyenin Spor Salonuna gelmemesi, işbu Sözleşme kapsamında kendisine sağlanan aktivitelerden
faydalanmaması halinde dahi, Üye, Ücreti zamanında ve tam olarak Firma ‘ya ödemekle yükümlü olacaktır. Aksi halde
Firma’nın bu husustaki tüm yasal hakları saklı tutulmaktadır.
5.4. Üyenin, Üyelik Durumu dâhilinde ekli tarife uyarınca belirlenmiş olan, Ücret hariç olmak üzere, Firma tarafından
verilecek özel ders (pilates-yoga vb), work-shop ve benzeri hizmetlerin bedellerinde Firma tarafından zaman zaman
değişiklik yapılabilir.
5.5. Üyenin sözleşme kapsamında sağlanan spor faaliyetlerinden faydalanması ve üyeliğinin geçerli olması, üyelik
koşulları kapsamındaki Ücretleri tam ve zamanında ödemesi koşulu dâhilinde mümkündür. Aksi takdirde üyenin Spor
Salonuna giriş hakkı kaldırılabileceği gibi Üye, sözleşme kapsamındaki faaliyetlerden faydalanamayacaktır. Bu halde dahi,
Üyenin Ücreti zamanında ve tam olarak Firma ‘ya ödeme sorumluluğu devam etmektedir. Firma geciken ödemeler için
gecikme faizi tahakkuk ettirecektir. Gecikme faizi oranı Taraflarca aylık  % 5 olarak kararlaştırılmıştır.
5.6. Firma’nın herhangi bir nedenden dolayı kapanması ve hizmetlerini sürekli olarak durdurması halinde, Firma’nın
kapanma ve hizmetlerini sürekli olarak durdurma tarihinden, Üyenin, üyelik süresinin biteceği tarihe kadar olan bölüme
denk gelen meblağ kıstelyevm usulüyle hesaplanarak Üyeye iade edilir. Firma’nın bu meblağ dışında üyeye herhangi bir
iade ve/veya Üye’nin herhangi bir zararını tazmin yükümlülüğü yoktur. “Üyelik Süresinin Dondurulması” hali dışında ve
Sözleşmenin 34.4. maddesi saklı kalmak kaydıyla her ne sebeple olursa olsun, üyelerin Spor Salonu’ndan veya
aktivitelerinden faydalanmadıkları/faydalandırılmadıkları sürenin, üyelik süresine ilave edilmesi mümkün olmadığı gibi, söz
konusu sürenin sair suretle telafisi de talep edilemez.)

5.7 Online üyelik, kullanıcının https://b-fit-com-tr.myshopify.com sitesinden ya da b-fit online üyelik sistemlerine bağlı herhangi bir siteden üyelik ücretini ödemesi ile başlar. Başlayan üyelik, üyenin, üyelik satın almış olduğu merkeze giderek, üyelik sözleşmesini imzalamasına kadar aktif üyelik haline gelmez. Üyenin aktif üye olmasına kadar geçen süre, üyelik sürecinden azalmaz. Gerçek üyelik tarihi, üye Aktif üye olduğu tarihten başlar ve satın alma yaptığı, bedelini ödediği süre ile sınırlı kalmak koşulu ile devam eder. B-fit'in sadece kadınlara hizmet veren bir kurum olması hasebi ile, erkeklerin online satın alma gerçekleştirmiş olasalar bile, Firmaya üye olmaları, çalışmalara katılmaları, merkezlere girmeleri söz konusu bile olamaz. Yanlışlık veya kasıtla üyelik satın alınması ve online üyelik ücretinin, aktif üyeliğe dönüştürülmeden iptalinin talebi durumunda b-fit, online işlemlerin gerçekleşmesi için harcanmış olan e-ticaret sistemi komisyonu, banka komisyonu, iade masrafları gibi kalemleri, üyelik için ödenen bedelden düşerek, geri iade etme hakkını saklı tutar.
Ayrıca ödenen bedellerin, daha önce ifade edilen masrafların düşülmesi ile birlikte geri iadesi ile herhangi bir kişiyi de aktif üye olarak almama hakkınıda saklı tutar.
Firma, üyelerin, ödemeyi hangi kanaldan yapmış olurlarsa olsunlar, üyeliklerini dondurma, iptal, erteleme gibi işlemlerinde üyelik sözleşmesinin ilgili maddelerinin esas alınacağını alenen beyan etmiş sayılır.


6- ÜYELİĞİN DONDURULMASI:
6.1. Yaralanma ve üyenin spor yapmasına engel bir rahatsızlığın devlet hastanesinden alınmış heyet raporu (Hamilelik
durumunda doktor raporu yeterlidir)  ile belgelenmesi hallerinde, Üye, Firma’nın onaylayacağı ancak toplamda 1 yılı
aşmayan bir süre için üyeliğini dondurabilir.
6.2. Sözleşmenin yukarıda yer alan 5.1. maddesine ilaveten, 1 aylık üyeliklerde 1 (bir) hafta , 3 aylık üyeliklerde 2 (iki)
hafta,  6 aylık üyeliklerde 4 (dört) hafta ve 12 aylık üyeliklerde de 6 (altı) hafta süreyle ve bir defaya mahsus olmak üzere
üyelik süresinin dondurulması talep edilebilecektir. Bu madde uyarınca yapılan üyelik dondurmalarında doktor veya heyet
raporu alınması istenmeyecektir.
6.3. Sözleşmenin 56.1. ve 56.2. Maddelerinde sayılan hallerin dışında üyelik süresinin dondurulması mümkün değildir.
6.4. Üyenin, Ücreti tam olarak ödemiş olması kaydı ile, üyelik süresinin dondurulması süresince ayrıca ücret alınmaz.
6.5. Dondurulma halinde dahi, Ücretin, belirlenen zamanlarda Firma ‘ya tam olarak ödenmesi zorunludur.
6.6. Firma dondurma sebebinin niteliğine göre, üyelik süresine ilave edilen dondurma süresi için ayrı bir ücret tahakkuk
ettirmek hakkını haizdir. Üyelik süresinin dondurulduğu süre içinde üye, Spor Salonunda aktivitelerinden yararlanamaz.
6.7. ”Dondurma” hakkından yararlanabilmek için, Üyenin yukarıda yazılı hallerin vuku bulduğu tarihi müteakip en geç 1
(bir) ay içinde Firma ‘ya yazılı başvuruda bulunması ve yukarıda belirtilen dondurma sebeplerini tevsik eden (Firma
tarafından belirlenecek veya yönetimce kabul edilebilir nitelikteki) belgeleri Firma ‘ya sunması gerekir.
6.8. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, normal üyelik süresinin sona ermesinden sonra dondurma hakkından
faydalanılamaz.
6.9. Firma dondurma talebine ilişkin durumu inceleyerek, red veya kabul kararını yazılı veya sözlü olarak üyeye bildirir.
7- ÜYELİĞİN DEVRİ ve TRANSFERİ:
7.1. 6 (altı) ve 12 (oniki) aylık sürelerle üyelik kaydı bulunan Üye, Firma ‘ya yazılı bir talepte bulunarak ve ancak Firma’nın
yazılı onayı ile üye olunan b-fit spor merkezi ile kısıtlı olmak üzere üyeliğini devredebilir. Üyeliğin devredilebilmesi için, yeni
üyenin Üyelik Başvuru Formunu doldurması, imzalaması ve ilgili belgeleri ibraz etmesi şart olup, ayrıca Firma tarafından
üyeliğe kabul edilmesi gerekir. Firma‘nın yeni üyeyi kayıttan imtina etme hakkı saklıdır.
7.2. Üyeliğin devredilebilmesi için Ücretin, belirlenen zamanlarda ve tam olarak Firma ‘ya ödenmiş olması/ödenmesi
zorunludur. Firma’nın takdiren üyeliğin devrini ve/veya yeni üyeyi kabul veya red hakkı mevcuttur.
7.3. Üyeliğin devri halinde, devreden üyenin barkodu iptal edilir ve barkodun Firma ‘ya iadesi gerekir. Üyeliğini devreden
kişinin üyelik hakkı sona erer ve Üye, Firma’nın aktivitelerinden faydalanamaz. Yeni gelecek üye yeni bir barkod almakla
yükümlüdür.
7.4. Üyelik devir ücreti 20,00 (yirmi) TL olup devirden önce söz konusu devir ücretinin Firma ’ya ödenmesi gerekir. Devir
alan üyenin barkod ücreti bu fiyata dâhildir. Devir ücreti yıllık olarak Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı TÜFE ve
ÜFE ortalaması oranının uygulanması ile arttırılarak, yeniden tespit edilecektir.
7.5. Üyeliğin mevcut Firma üyelerine devri mümkün değildir. Üyeliğin devri için Firma içinde veya dışında hiçbir şekilde
ilan verilemez.
7.6. Üye, taşınma veya sair sebeplerle başka bir semte ya da şehre gitmişse bulunduğu yerdeki B-fit markası adı altında
ve B-fit ile imzalamış olduğu franchise sözleşmesine istinaden spor salonu işleten başka bir firmanın üyeliğine transfer
olabilir. Transfer prosedürü, sadece 6 ay ve 12 aylık üyelik kaydı bulunan üyelere uygulanacak olup, 6 aylık üyelik kaydı
bulunan üyelerin üye olunan firmaya ait spor salonunda minimum 2 aylık süreyi doldurmaları,  12 aylık üyelik kaydı
bulunan üyelerin ise üye olunan firmaya spor salonunda minimum 4 aylık süreyi doldurmaları gerekmektedir. Bu şartlar
oluşmadan gelen transfer talepleri değerlendirilmeyecektir. Üyeden transfer sebebi ile ikinci kez kayıt ücreti
alınmayacaktır.
7.7. Üye, bulunduğu şehirde bulunan ve B-fit markası altında işletilen başka spor salonunda bir haftada 1 kez, şehir
dışında bulunan bir spor salonunda ise belirlenen zaman dilimleri içerisinde 1 hafta boyunca spor yapabilme hakkına
sahiptir.
8- ÜYELİĞİN İPTALİ
Üyenin (i) Heyet raporu ile kanıtlanan herhangi bir hastalığının bulunması; (ii) taşınması ve bu durumun ikametgâh belgesi
ile kanıtlanması; (iii) işyeri veya öğrenim durumu sebebiyle ikametgâh adresi dışında bir b-fit spor merkezine kayıtlı
bulunan Üye’nin iş yeri veya okul durumunda değişiklik olması ve bu değişikliğin işyeri veya öğretim kurumundan alınan
belge ile kanıtlanması ve (iv) üye olunan b-fit spor merkezi’nin taşınması hallerinde üyelik iptal edilebilecektir. Üyelik iptali,
ilgili değişikliği kanıtlayan belgenin üye olunan b-fit spor merkezi’ne sunulduğu tarihten itibaren geçerli olacak ve bu
tarihten sonraki üyelik bedelleri Üye’den tahsil edilmeyecektir. Üyelik bedelinin peşinen ödenmesi halinde ise iptal
tarihinden sonraki önceki dönemlere tekabül eden üyelik ücreti, Üye tarafından peşinen ödenen bedelden mahsup
edilerek, bakiye miktar Üye’ye geri ödenecektir.
Üyeliğin iptali halinde üyelik sisteme katılım bedeli olarak tahsil edilen 20 (yirmi) TL‘nin geri iadesi talep edilemeyecektir.
9- EKSTRA FAALİYETLER:
9.1.  Firma ’da yapılacak ekstra spor faaliyetleri (yoga, pilates vb) azami katılımcı sayısı ile sınırlandırılmıştır.
9.2. Ekstra spor faaliyetleri kapsamında, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın, salon eğitmen ve program değişiklikleri
yapılabilir veya söz konusu dersler iptal edilebilir.
9.3. Üyelerin derslere katılamama riskini ortadan kaldırmak için, derslerden 15 (onbeş) dakika önce Spor Salonunda
olmaları tavsiye edilir.
9.4. Ders başladıktan sonra salona girilmez.
9.5. Eğitmen, Üyenin kendisi veya diğer katılımcılar / Üyeler açısından zararlı olacağına inandığı takdirde bir Üyeyi /
katılımcıyı dersten/salondan çıkartmak hakkına sahiptir.
9.6. İlgili personel, Üyeyi aktiviteler için uygun olmayan giysi ve ayakkabılar konusunda uyarabilir ve bu uyarıya uymayan
Üyenin derse/salona girmesine izin verilmez veya Üye dersten/salondan çıkarılabilir.
10- EKİPMANLARIN KULLANIMI:
10.1. Üye, bütün ekipmanları usulüne uygun kullanmakla, daima eski yerine ve aldığı gibi iade etmekle ve ekipmanları
kullanırken hem kendi sağlık ve emniyetine hem de başkalarının sağlık ve emniyetlerine özen göstermekle yükümlüdür.
10.2. Üyenin ekipman kullanımı, tamamen kendi risk ve sorumluluğu altındadır ve her ne sebeple olursa olsun Üyenin
yaralanması ve zarar görmesi hallerinde Firma’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
10.3. Üye, ekipmanlara, malzemelere ve Firma ‘ya verdiği zararlardan sorumlu olup, zarar gören ekipman, malzeme veya
spor salonu için Firma tarafından belirlenecek olan bedel, Üye hesabında tahakkuk ettirilerek Üyeden tahsil edilecektir.
Üye işbu zararları tazmin etmekten imtina etmeyeceğini kabul, beyan  ve taahhüt eder.
10.4. Klima ve müzik sistemleri sadece Firma personeli tarafından çalıştırılabilir. Üye hiçbir koşulda belirtilen aletleri
kullanmayacaktır. Aksi halde doğabilecek zararlardan Üye sorumludur. Üye, Spor Salonu’nda yalnızca Firma’nın uygun
gördüğü müziklerin çalınacağını, bu hususta herhangi bir değişiklik talebinde bulunmayacağını, bulunması halinde Firma
tarafından talebinin dikkate alınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.5. Soyunma odalarındaki dolaplar sadece Üyenin spor saati boyunca kullanımı için tahsis edilmiş olup, söz konusu
dolaplarda gece bırakılan/unutulan eşyalara ilişkin sorumluluk Üyeye aittir. Bu kapsamda Firma’nın hiçbir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
10.6. Üyeye sağlanan dolaplarda spor ya da günlük giysi, havlu, şampuan gibi spor veya duş yaparken kullanabilecek
malzemeler dışında özellikle para, kıymetli evrak, dizüstü bilgisayar, ziynet eşyası, altın, gümüş gibi maddi değeri yüksek
eşyalar hiçbir şekilde bulundurulamaz. Aksi halde eşyaya gelecek her türlü zarardan Üye sorumludur.
10.7.  Dolaplar güvenlik, sağlık veya temizlik sebepleri ile her zaman Firma elemanları tarafından açılabilir, kontrol
edilebilir, boşaltılabilir ve gerektiğinde içindekiler imha edilebilir. Boşaltılan dolaplarda bulunan eşyalar ve Firma ‘da
bulunan sahipsiz eşyalar azami 1 ay süreyle saklanır ve üyelerce bu süre içinde talep edilmeyen eşyalar imha edilir.
10.8. Dolapların Firma tarafından boşaltılması halinde dolap içindeki eşyalar bakımından Firma tarafından yapılan döküm
geçerli olur; bu eşyaların zarar veya hasara uğramasından, kaybından ya da dolapların açılması için kırılan kilitlerden
Firma sorumlu tutulamaz.
10.9. Üye, yoğun koku yayan parfümler, deodorantlar, kas hazırlama kremleri, medikal kremler gibi malzemeler
kullanmamalıdır.
İşbu Sözleşme 10 (on) ana maddeden oluşmaktadır.                                                           
Bu sözleşmenin imzalandığı tarihte spor yapmama engel bir sağlık sorunum olmadığını beyan eder spor yaparken ortaya çıkabilecek rahatsızlıklara ilişkin tüm sorumluluğun şahsıma ait olduğunu kabul ve taahhüt ederim.                          Yukarıda beyan edilen maddeleri okudum ve kabul ediyorum.