Bfit KVKK Ve Aydınlatma Metni— b-fit | Kadınların Spor ve Yaşam Merkezi

KVKK Ve Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz b-fit Sağlık ve Spor Yatırım AŞ tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz. 

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 

Total , KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres: İsmet Kaptan Mah. Şevket Özçelik 1379 sok. No:59, Güven İş hanı, Kat: 7 Daire: 701 Konak/İzmir

Telefon:  +90 (216) 700 22 17

E-posta: bilgi@bfit.com.tr

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Total ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

(I) Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, nüfus cüzdanı, kimlik numarası, vergi kimlik numarası;
(II) İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları;
(III) Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: çalışma geçmişi, mezun olunan okul, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri;
(IV) Aile Durumuna İlişkin Bilgileriniz: medeni durumları;
(V) Ödeme ve Finansal Bilgileriniz: tahsilat riski, mal bildirim, bilgileri,
(VI) Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: CCTV kayıtları, ziyaretçi kayıtları, istasyonlara giriş ve çıkış kayıtları;
(VII) Araç Bilgileriniz: plaka numarası;
(VIII) Müşteri Takip Bilgileriniz: müşteri numarası, müşteri işlem bilgileri;
(IX) Görsel ve İşitsel Kayıt Verileriniz; ses kayıtları,
(X) Özel Nitelikli Verileriniz: sağlık durumu.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Total ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
• Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla müşteri bilgilerinin sisteme yüklenmesi,
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
• Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
• Aylık Muhtasar Beyannamesi hazırlanması,
• Talep ve şikâyetlerin takibi sürecinin yürütülmesi,
• Muhtelif konularda şirketi temsil etmek üzere üçüncü kişiler (avukat, gümrük müşaviri, şirket personeli, mali müşavir, çevre danışmanı) adına vekâletname düzenlenmesi,
• Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin takibinin sağlanması,
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
• Ücret politikasının yürütülmesi,
• Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
• Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
• Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
• Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi,
• Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
• Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi,
• Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, kolluk kuvvetlerine, mahkemeler ve icra müdürlüklerine, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişilere, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, iş ortakları, bankalar, Şirketimiz pay sahiplerine, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimize, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılara aktarılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Total nezdinde kişisel verileriniz Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

• Açık rızanızın bulunması,
• Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
• Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
• Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

• Açık rızanızın bulunması,
• Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızanız aranmaksızın,
• Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızanız aranmaksızın.

6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle bfit@hs02.kep.tr adresine iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.